Algemene voorwaarden

Artikel 1. Wie zijn wij?

TVL Media is een eenmanszaak van Timo van Lierop die handelt onder de naam van TVL Rental. Het adres waar TVL Media is ingeschreven staat hieronder.

TVL Media
Donkersvoortsestraat 3
5741RL Beek en Donk
BTW-nummer: NL002396594B35
KVK-nummer: 67350577

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 • Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elk aanbod, elke aanvaarding en elke overeenkomst tussen TVL Media en de klant .
 • De Algemene Voorwaarden gelden aanvullend ten opzichte van onze overeenkomst. Het kan zijn dat er verschillen zitten tussen de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Dan gelden de voorwaarden uit de overeenkomst.
 • Wanneer u het niet eens bent met bepaalde voorwaarden, dan kunnen wij dit aanpassen. Wijzigingen van voorwaarden komen alleen schriftelijk tot stand.  
 • De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. 
 • TVL Media kan op ieder moment haar Algemene Voorwaarden aanvullen of wijzigen. 
 • U gaat akkoord met de algemene voorwaarden, als u een overeenkomst met TVL Media sluit. De Algemene Voorwaarden zijn altijd onderdeel van uw offerte, zodat u ze altijd bij de hand hebt.

Artikel 3. Definities 

 • Gebruiker: de wederpartij van de overeenkomst aan wie TVL Media haar apparatuur ter beschikking stelt. 
 • Dag van verhuurperiode: een dag vangt aan om 06:00 en eindigt nadat 24 uren nadien verstreken zijn. 
 • Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van videotechniek, audiotechniek en belichtingstechniek. Daaronder vallen ook geheugendragers en alle overige zaken die TVL Media ter beschikking stelt aan de gebruiker. Hieronder vallen ook bekabeling, verpakkingsmateriaal, voertuigen en alle overige zaken. 

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

 • In de offertes van TVL Media staat niet altijd een termijn voor aanvaarding. Gaat u niet binnen 30 dagen akkoord met de offerte? Dan vervalt de offerte. Akkoord gaan doet u door de offerte te ondertekenen. De offerte of aanbieding is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken. 
 • De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij wij aangeven dat het anders is. 
 • Als er fouten staan in de offerte door verschrijvingen, dan mogen wij die herstellen. 
 • Als u niet akkoord gaat met alle onderdelen van de offerte? Dan hebben wij geen overeenkomst. Tenzij TVL Media aangeeft dat dit wel zo is. 
 • We zetten alles zwart op wit. Een overeenkomst komt dus alleen schriftelijk tot stand. 

Artikel 5. Contractduur, uitvoering en wijziging overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand tussen TVL Media en de gebruiker, nadat de overeenkomst is getekend. Daarnaast komt een overeenkomst tot stand wanneer gebruiker de apparatuur bij TVL Media heeft opgehaald. 
 • De minimale duur van de huurperiode is 1 dag, tenzij partijen anders overeenkomen. 
 • Levering van de apparatuur vindt plaats op locatie bij TVL Media.
 • Gebruiker verplicht zich de apparatuur na het verstrijken van de huurperiode onverwijld af te leveren op het adres van TVL Media. 
 • Ingeval gebruiker tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel, dan is gebruiker aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van de niet-nakoming. 
 • TVL Media heeft het recht de huurperiode eenzijdig te verlengen tot het moment dat gebruiker de apparatuur inlevert bij TVL Media. 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging overeenkomst

 • TVL Media is bevoegd de nakoming van zijn verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  • Gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • Aan gebruiker is verzocht om zekerheid te stellen tegenover de apparatuur en gebruiker deze zekerheid niet of niet afdoende geeft;
  • Indien gebruiker vertraagd in de uitvoering van de overeenkomst. 
 • Gebruiker is tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden in het geval van omstandigheden waardoor het van gebruiker niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te houden. 
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van TVL Media op gebruiker direct opeisbaar. 
 • Indien TVL Media overgaat tot opzegging, opschorting of ontbinding van de overeenkomst als gevolg van een van bovenstaande oorzaken, is TVL Media niet gehouden schade die ontstaat als gevolg van de opzegging, opschorting of ontbinding te voldoen.

Artikel 7. Schadevergoeding en aansprakelijkheid 

 • Indien schade ontstaat die toerekenbaar is aan gebruiker, dan is gebruiker aansprakelijk voor de schade en de kosten die ontstaan als gevolg van deze schade. 
 • Indien schade ontstaat die toerekenbaar is aan gebruiker, dan is TVL Media gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen kosten die ontstaan voor TVL Media, te verhalen op gebruiker.
 • Ingeval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor gebruiker niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, heeft TVL Media het recht de overeenkomst terstond te ontbinden. TVL Media heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding. De vordering die TVL Media op gebruiker heeft, zijn onmiddellijk opeisbaar. 
 • Indien de gebruiker de overeenkomst (gedeeltelijk) annuleert binnen 48 uur voordat de huurperiode ingaat, zullen de kosten die TVL Media gemaakt heeft in het kader van deze overeenkomst, vermeerderd met arbeidskosten, reserveringstijd en afleveringskosten, in rekening worden gebracht aan gebruiker. 
 • Bij annulering tussen 48 uur en 24 uur voor de huurperiode, zal 50% van de kosten, die gebruiker betaald zou moeten hebben ingeval van annulering geen sprake geweest zou zijn, in rekening worden gebracht aan gebruiker. 
 • Bij  annulering van de overeenkomst binnen 24 uur voor de huurperiode zal 100% van de kosten, die gebruiker betaald zou moeten hebben ingeval van annulering geen sprake geweest zou zijn, in rekening worden gebracht aan gebruiker.

Artikel 8. Overmacht

 • In het geval van overmacht hoeft TVL Media zich niet aan de verplichtingen in de overeenkomst te houden. TVL Media sluit wat betreft overmacht aan bij de wet en jurisprudentie. 

Artikel 9. Betaling en incassokosten

 • Betaling geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum in euro’s. 
 • TVL Media is gerechtigd periodiek te factureren.
 • Ingeval gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan wordt gebruiker in verzuim gesteld.
 • Wanneer gebruiker in verzuim is, dan worden achtereenvolgens aan gebruiker in rekening gebracht:
  • € 45,- administratiekosten
  • De kosten die gemaakt zijn ter zake de incasso;
  • Een wettelijke rente van ten minste 2% in het van geval van een particuliere gebruiker en een rente van ten minste 8% ingeval van een zakelijk gebruiker. De wettelijke rente wordt berekend vanaf het moment dat gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag. 
 • Bezwaren tegen de oorspronkelijke factuur ontslaat de gebruiker niet van zijn betalingsverplichting. 
 • Alle kosten die TVL Media maakt ingeval van voldoening buiten rechte, komen voor rekening van gebruiker. 

Artikel 10. Controle vooraf van de apparatuur 

 • Vooraf wordt door TVL Media een rapport verstrekt aan gebruiker met daarin vermeld de beschrijving van de apparatuur en de staat van de apparatuur op het moment van de overeenkomst.
 • Indien geen voorinspectie wordt uitgevoerd door TVL Media, wordt voor elke overeenkomst aangenomen dat de apparatuur in goede en complete staat verkeert. 

Artikel 11. Gebruik van de apparatuur

 • De apparatuur blijft tijdens en na de overeenkomst eigendom van TVL Media. 
 • Gebruiker gebruikt de apparatuur met uitsluiting van derden. 
 • Het is gebruiker niet toegestaan het gebruik van de apparatuur over te dragen aan derden. 
 • Het is gebruiker niet toegestaan de apparatuur in onderhuur te geven aan derden. 
 • De gebruiker verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst zorgvuldig met de apparatuur om te gaan en doeltreffende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de apparatuur. 
 • Gebruiker is aansprakelijk voor de schade die ontstaat aan de apparatuur ten tijde van de overeenkomst en dient onverwijld aan TVL Media door te geven wanneer sprake is van schade. 
 • Ingeval van diefstal van de apparatuur is gebruiker verplicht onverwijld aangifte te doen bij de politie. Een kopie van de aangifte verstrekt gebruiker aan TVL Media. 
 • Gebruiker wordt geacht verzekerd te zijn voor schade aan de apparatuur. Gebruiker heeft een eigen risico van € 2.500,-. Indien de schade hoger is dan € 2.500,-, is gebruiker verplicht deze schade te vergoeden. 
 • Verlies, diefstal, waterschade en/of schade door nalatigheid is niet verzekerd.
 • Gemaakte kosten ten gevolge van schade en of diefstal kunnen verhaald

worden op de gebruiker. In alle gevallen die betrekking hebben op apparatuur zal er

€ 45,- administratiekosten gerekend worden. In alle gevallen die betrekking hebben op voertuigen zal er € 100,- administratiekosten gerekend worden. 

Artikel 12. Verandering in de staat van de apparatuur

 • Het is gebruiker niet toegestaan de apparatuur geheel of gedeeltelijk te veranderen

of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

TVL Media. TVL Media is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan haar

toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze

en kwaliteit van uitvoering van de door gebruiker gewenste veranderingen en

toevoegingen. TVL Media is tevens gerechtigd bij het geven van haar toestemming een

last aan gebruiker op te leggen of de huurprijs te verhogen.

 • Gebruiker dient de aan de apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen

uiterlijk voor of bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan te maken of te

verwijderen, tenzij TVL Media hiervoor schriftelijk goedkeuring geeft. 

 • Gebruiker is jegens TVL Media volledig aansprakelijk voor gebreken in de apparatuur

die verband houden met de door gebruiker daaraan aangebrachte veranderingen en

toevoegingen.

Artikel 13. Eindinspectie en teruggave

 • Gebruiker zal de apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst in de

oorspronkelijke staat aan TVL Media teruggeven.

 • Op verlangen van TVL Media zal gebruiker vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van

de duur van de huurovereenkomst zijn volle medewerking verlenen aan een

gezamenlijke eindinspectie van de staat van de apparatuur. Van de bevindingen

daarbij wordt door partijen gezamenlijk een rapport van eindinspectie opgemaakt, dat

door partijen dient te worden ondertekend.

 • TVL Media is gerechtigd om de gebreken die zijn vermeld in het rapport van de

eindinspectie als bedoeld in de vorige twee leden en die voor rekening en risico van

gebruiker komen, op kosten van gebruiker op te lossen of door een derde te laten

oplossen. Gebruiker is eveneens ten volle aansprakelijk voor schade van TVL Media

wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel onverhuurbaarheid van de apparatuur.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Als gebruiker een overeenkomst met TVL Media sluit, dan is daarop Nederlands recht van toepassing. 
 • Ingeval van een geschil tussen TVL Media en gebruiker is de rechter uit de woonplaats van TVL Media bevoegd. 

Artikel 15. Deelbaarheid

Als er in deze Algemene Voorwaarden een bepaling staat die in strijd is met de wet, dan wordt alleen deze bepaling uitgesloten van deze Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de wettigheid van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden. TVL Media doet haar best om de niet-wettige bepaling zo snel mogelijk te wijzigen.